ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน – การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกัน ติดต่อกันบนพื้นที่เดิม การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลง และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน หลักของการปลูกพืชหมุนเวียนมีเพื่ออนุรักษ์ดินและรักษา ธาตุอาหารในดินให้สมดุล พืชแต่ละชนิด กินอาหาร ต่างกันด้วย และสร้างธาตุอาหารที่ต่างกันด้วย การปลูกพืชหมุนเวียน หลายชนิดในพื้นดิน จะทำให้การใช้ธาตุอาหาร และการสร้างธาตุอาหารสมดุล การหมุนเวียนนี้ จะทำในลักษณะค่อยเป็น ค่อยไปก็ได้

การเกษตรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย นี่จึงเหมือนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้บ้านเราค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างมากในเรื่องของการเกษตรหลายๆ ประเภท อย่างไรก็ตามหากมองย้อนกลับไปในอดีตการทำการเกษตรของคนไทยยังเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมคือในอดีตเคยทำกันมาอย่างไรก็จะทำแบบนั้นต่อๆ กันไป ส่งผลให้ในบางครั้งมักเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย จนเมื่อเริมมีคนนำเอาวิวัฒนาการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้มากกว่าเดิม สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นทฤษฎีใหม่ในการทำการเกษตรก็คือ หลักการปลูกพืชหมุนเวียน

ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

 1. เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
 2. เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำชลประทาน
 3. เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงดิน
 4. เพื่อสร้างรายได้เสริม ในช่วงที่เกษตรมีการพักนา หรือพักการเพาะปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล
 5. เพื่อลดการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมี
 6. เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่บางชนิด ทดแทนการนำเข้า เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นต้น

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ในการปลูกพืชหมุนเวียน พืชที่ใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนั้น มีหลากหลายชนิด แต่การนำมาปลูกนั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ :

 1. ฤดูกาลที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่นำมาปลูก
 1. สภาพความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก
 2. ผลผลิตและผลตอบแทนที่จะได้รับ
ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

พืชที่เหมาะสม สำหรับ การปลูกพืชหมุนเวียน

 • ปอเทือง
 • ข้าวโพดหวาน—แนะนำ ข้าวโพดหวานญี่ปุ่น
 • ถั่วลิสง
 • ถั่วเหลือง
 • ถั่วเขียว
 • ถั่วพุ่ม
 • โสนอัฟริกัน
 • มะเขือเทศ

วิธีการที่จะทำ แบบค่อยเป็น ค่อยไป จะง่ายที่สุด และเข้าใจได้ง่ายๆ ในระยะเริ่มต้น เราก็มีหลักอยู่ว่า เราแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เราจะมีพื้นที่ เท่าไหร่ก็ตาม ถ้าจะเป็น 4 ส่วน เราก็จะกำหนดตัวพืช 4 ชนิด ถ้าเราต้องการปลูกพืช 5 ชนิด เราก็แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน ถ้าเราแบ่งพื้นที่เป็น 10 ส่วน แต่ใช้พืช 4 ชนิด เราก็จะหมุนเวียนปลูกพืช โดยแปลงที่ 1 กับแปลงที่ 6 ใช้พืชชนิดเดียวกัน แปลงที่ 2 กับแปลงที่ 7 และแปลงที่ 3 กับแปลงที่ 8

ในการปลูกรอบ 2 พืชที่เคยปลูกที่แปลงที่ 1 เราก็นำไปปลูกในแปลงที่ 2 ที่เคยปลูกในแปลงที่ 6 ก็ปลูกในแปลงที่ 7 เพราะฉะนั้น พืชหมุนเวียนได้ 5 ชุด จังหวะของการทำกิจกรรมปลูกพืชในแต่ละแปลง จะไล่กันไปเรื่อยๆ เราจะเห็นได้ว่ามีมากแปลง ก็จะปลูกพืช ได้มากชนิด ถ้ามีมากกว่า 5 แปลง พืชปิดท้าย ควรจะเป็นตระกูลถั่วสัก 2 รายการ นอกเสียจากว่า เราจะเลือกพืชผัก ตระกูลถั่ว ลงในรายการอื่นแล้ว

การให้น้ำ ก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการพืชผักตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ถ้าเรารดน้ำ ก็จะได้ผลผลิตตามกำหนด เพราะพืชผัก แต่ละชนิด จะมีอายุเก็บกินได้ ถ้าเราต้องการตามกำหนด เราก็ต้องรดน้ำ การกำหนดพืชผัก จะต้องศึกษา ฤดูกาล อายุ ระยะเวลาให้ผลผลิต ของผักชนิดนั้นๆ ด้วย อนึ่ง ผักแต่ละชนิด จะให้ธาตุอาหาร และผลิตธาตุอาหาร ต่างกัน ในรายละเอียด ดินที่จะสมบูรณ์ จะต้องมีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารย่อย

ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

การเลือกพืชผักลงดิน ก็จะต้องคำนึง ด้วยว่า พืชจะช่วยสร้างไนโตรเจน โปแตสเซียม ฟอสเฟต จะต้องมีเหล็ก มีสังกะสี หรือธาตุอาหารอื่นๆ อยู่ในดิน ธาตุอาหารเหล่านี้ มาจากพืชที่เราปลูกลงไป พืชเหล่านี้ จะสร้างธาตุอาหารเหล่านี้ ทิ้งไว้ในดิน การปลูกพืชชนิดเดียว จึงเป็นการทำลายดิน และทำลายสมดุล ของสิ่งแวดล้อม เราทดลองทำได้ ที่ไหนก็ได้ ทำกันในวงเล็กๆ ก่อน เมื่อเห็นว่า มันได้ประโยชน์ เราก็ขยายเป็นวงใหญ่ ขยายพื้นที่ทำเท่าไหร่ก็ได้

ในพื้นดินต้องมีความชุ่มชื้นเพียงพอสำหรับพืชและถ้าต้องการผลผลิตตามกำหนด จะต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอ สมัยนี้ ก็มีขาตั้งวางสายยางฉีดน้ำ แบบสปริงเกอร์ ซึ่งยกได้ จะยกไปตั้งที่ไหนก็ได้ เอาไปฉีดตรงไหนก็ได้ เพราะฉะนั้น สมัยนี้ ความสะดวก ในการจัดการน้ำ มีมากขึ้น และในฤดูฝน หรือบางฤดูกาล ก็ไม่ต้องให้น้ำเลย การจัดการกำหนด รูปแบบพื้นที่ จะช่วยลดปริมาณน้ำ และช่วยประหยัด พลังงานน้ำได้

ในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่อง พื้นดินมีความชุ่มชื้น และมีเศษซากพืชมาก จะมีสภาพที่เอื้ออำนวย ต่อการดำรงชีวิต และเจริญเติบโต ของไส้เดือนฝอย ซึ่งจะทำลายระบบรากของผัก ที่เราปลูก ก่อนทำความสะอาด เมื่อจะเริ่มปลูกผักรอบ 2 จึงควรหว่านเมล็ดปอเทือง ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่จะช่วยกำจัด ไส้เดือนฝอย ในดินของเรา ได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบันการปลูกพืชหมุนเวียนถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างสูง เกษตรกรจำนวนมากเล็งเห็นแล้วว่าการปลูกพืชในลักษณะนี้แล้วระยะยาวจะทำให้พวกเขาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการกำจัดศัตรูพืชหรือการรักษาสารอาหารในดินได้อย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนี้การที่เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบหมุนเวียนยังช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ มีอาหารที่ครบถ้วนในราคาตามฤดูกาลที่ไม่แพงจนเกินไปอีกด้วย เรียกได้ว่าประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแท้จริง

บทความที่น่าสนใจกับหน้าฝนกับโรคอันตรายรอบตัวและ Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Comments are closed.